နည္းပညာ

ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာမ်ား, နည္းပညာ software ႏွင့္ နည္းပညာ blog

လက္ေရြးစင္ သင္ခန္းစာမ်ား

Contact Us

12 thoughts on “Contact Us

 1. ကြ်န္ေတာ္ website နဲ ့ Design လုပ္ပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္ မသိတာ ေတြး နားမလည္းတာေတြး ေမးၿခင္းတယ္၊ ဘယ္သူကို ေမးရမလည္း မသိဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္
  သိတာေတြးကုိလည္ ၿမေ၀ၿခင္းပါတယ္။

 2. Please …. Can you help me … My phone is Nokia Lumia 1020 window’s phone.. I can’t use Myanmar font .. Can you give me your phone number … Please …

 3. Hi bros,
  Pc mar Internet ko prolink nae use pr tl, but Bill 5000 input lote yin , theik ma tone ya pr buuu, Background mr run nay tae useless Apk ko bl lo close ya pr ma lll,Please answer!bros

 4. Hello Dear Sirs,
  I am Khin khin from japan.I am so gradful to hear your sharing information about Myanmar IT field. I would like to know about wireless access environament in Myanmar.
  Honestly, I’d like to do a business about wireless device for telecommunication. Could I know some information in current used wireless solution company in Myanmar and what the Myanmar people needs and wants the internet that based on wireless access environment? I am hopefully you will reply as soon as possible.

  Kindly Regards,

  1. ဟုတ္ကဲ့ .. ဆက္တင္ပါမယ္။ ခဏေလာက္ေစာင့္ေပးပါဦးခင္ဗ် 🙂

 5. က်ြန္ေတာ့ဘ ေလာ့ကိုgoogleမွာရွာမေတြဘူးကူညီပါဦး

 6. q&m aus;Zl;jyKjyD;ajzay;apcsifygw,f?uGefysLwmrSm aZmf*sD0rf;azmifh tifpawm vkyfxm;aomfvnf; shortcut key shift+control ESdyfaomfvnf; tvkdtavsmuf rajymif;vJyJjzpfaeygw,fq&m tJ’gav;ajzay;apvkdygw,f aus;Zl;wifpGmjzifh

 7. Can you assist me to find an app which can be used as font converter between Zawgyi–One and Unicode for my computer?

Leave a Reply

Your email address will not be published.