နည္းပညာ

ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာမ်ား, နည္းပညာ software ႏွင့္ နည္းပညာ blog

လက္ေရြးစင္ သင္ခန္းစာမ်ား

PHP Tutorials For Beginner (Part -1 )

Little About of PHP Programming Language

PHP ဟာ Web Site ေ​​တကု​​ိေ​​ရး​သား​တဲ့ Programming Language တစ္မ်ိ​ဴး​ပါ​ပဲ။ PHP နာ​မည္ကု​​ိ ​ႏွစ္မ်ိဴးေ​​ခ​​ၚ​​ဆု​​ိ​ႀ​​က​ပါ​တ​ယ​​္။ ဒါ​​ေ​​တ​က () Personal Home Page () Hypertext Preprocessor ပဲ​ျ​ဖစ္ပါ​တ​ယ​္။ PHPဟာ​အျ​ခား Computer Programming Language တစ္​ခု​​ျ​​ဖ​စ္​တဲ C Programming Language ကု​ိ အေ​ျ​ခ​ခံ​ျ​ပီး Rasmus Lerdorf က 1994 ခု​န​​ွ​စ္​မွာ ဖ​န​​္း​​တီး​​ေ​​မွး​ထုတ္​ခဲ့​တာ​​ျ​​ဖ​စ္​ပါ​တ​ယ​​္။ PHP ရဲမ်ိ​ဴး​အစား ကေ​တာ့ scripting Language ( server-side ) အမ်ိ​ဴး​အစား​ပါ။ PHP က Free and Open Source ရ​ပါ​တ​ယ​္။ PHP ကို Zend Company က​ပိုင္ဆို​င​​္း​​ပါ​တ​ယ​​္။ PHPအေ​ႀ​ကာ​င​္း​ကု​ိ ဒီ​ေ​လာက္ဆု​ိ အန​ည​္း​ငယ္သိ​ေ​လာ​က​္ျ​ပီး​လု​ိ​ထင္ပါ​တ​ယ​္။ ဒီ​ထက္ပု​ိ​သိခ်​င​္း​တယ္ဆု​ိ​ရ​င​္ေ​တာ့ Online ရွာ​ေ​ဖြ​ႀ​ကည္လု​ိ​ရ​ပါ​တ​ယ​္။ ( Official Website – www.php.net )

PHP ကုိစတင္ဖုိ႔လုိအပ္ သည့္ အသိပညာႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

 • Web Site ေ​တြ​ကု​ိေ​ႀ​ကာ​င​္း​ကု​ိ စိ​တ​္​၀င္စား​ျ​ပီး၊ ေ​ကာ​င​္း​စြာ အသုံး​ျ​ပဳ​တက္သူ​ျ​ဖစ္ရ​ပါ​မ​ယ​္။( ေ​​ကာ​င​​္း​​စြာ​အသုံး​​ျ​​ပု​တက္ရ​မ​ယ​​္ ​ဆု​​ိ​​တာ​က Web Site ေ​တာင္မ​သုံး​တက္ပဲ နဲ​႔ Web Site ေ​တြ​ကု​ိေ​ရး​မယ္ဆု​ိ သိပ္သ​ဘာ၀​မ​ႀ​က​ဘူး​ထင္လု​ိ​ပါ)
 • HTML နဲ​႔ CSS ကု​​ိေ​​တာ့​အ​န​ည​​္း​​ငယ္သိ​တား​ရ​ပါ​မ​ယ​​္။(ေ​​လ့​လာ​တဲ့​အခါ​မွာ HTML နဲ့ CSS ကု​ိျ​ပန္ရွ​င​္းေ​န​တာ့​မွာ​မ​ဟုတ္တာ​ေ​ႀ​ကာ​င​့္​ပါ)

PHP ကုိစတင္ဖုိ႔လုိအပ္သည့္ Software မ်ားစာရင္း

Web Browser ( Eg. “Firefox” , “Chrome” , “Internet Exploer” , etc )
Web Server (Apache,MySQL,PHP)
Text Editor ( notepad,notepad++,Textmate,gedit,sublime )

PHP ကုိစတင္ဖုိ႔ Software မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း

Web Browser

ဒီ​မွာ​ေ​တာ့ ျ​ပန္လည္တပ္ဆင္စ​ရာ​မ​လု​ိေ​လာ​က​္ေ​တာ့​ဘူး​လု​ိ​႔ ထင္ပါ​တ​ယ​္။ဘာ​လု​ိ​လဲ​ဆု​ိေ​တာ့ အခု Computer အားလုံး​မွာ Web Browser အားလုံး​တပ္ဆ​င​္ျ​ပီး​သာ​ျ​ဖ​စ​္ေ​သာ​္ေ​ႀ​ကာ​င​့္​ပါ။ Web Browser မ်ားစြာရွိပါတယ္​ ႀ​​ကိ​​ဳ​​က​​္​ႏွစ္သက္​ရာ​ကု​​ိ ​အသုံး​​ျ​​ပဳႏုိင္ပါ​တယ္။

Web Server (Apache,MySQL,PHP)

Web Server ေတြလဲအမ်ိဴးရွိပါတယ္ ။ Apache,IIS ႀ​ကိ​ဳက္တာ​ကု​ိ သုံး​ပါ။ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​ကေ​တာ့ Apache ကု​ိေ​ရြး​လု​ိက္ပါ​တ​ယ​္။ Apache ကု​ိ​သြ​င​္းျ​ပီး​လု​ိ​ရွိ​ရ​င​္ PHP ကု​ိ​စ Run လု​ိ​ရျ​ပီး​လာ​ဆု​ိ​ရ​င​္ မ​ရေ​သး​ပါ​ဘူး။ PHP ကို run ဖို​ဆို PHP ကု​ိ​ထ​က​္ျ​ပီး သြ​င​္း​ရေ​သး​ပါ​တ​ယ​္။ ဒါ​တင္မ​ဟု​တ​္ေ​သး​ပါ​ဘူး Database အတွက် Database Software တစ်​ခု​ခု​ထက်​သွ​င​​္း​​ရ​ပါ​​ေ​​သး​တ​ယ​​္။ Database Software ေ​တြမ်ား​ႀ​ကီး​ရွိ​တ​ယ​္ ႀ​ကိ​ဳက္တာ​ကု​ိေ​ရြးခ်​ယ​္ အသုံး​ျ​ပဳ​လု​ိ​ရ​ပါ​တ​ယ​္။ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​ကေ​တာ့ MySql ကု​ိေ​ရြး​လု​ိက္တ​ယ​္။ MySql က PHP အလု​ိက္ဆုံး​ျ​ဖစ္လု​ိ လူ​သုံး​လဲမ်ား​တ​ယ​္ ဒါ​ေ​ႀ​ကာ​င​့္ေ​လ့​လာခ်​င​္း​ရင္လဲ အလြယ္တ​ကူ ရႏ​ုိင္တာ​ေ​ႀ​ကာ​င​့္​ပါ။ အခု​ေ​တာ့ ဒါ​ေ​တြ​ကု​ိ တစ္ခုခ်​င​္း​စီ​လု​ိက္သြ​င​္း​စရာ​မ​လု​ိေ​တာ့​ပါ​ဘူး အားလုံး​ကု​ိေ​ပါ​င​္း​ထား​တဲ့ Webserver Software ေ​တြ​ရွိ​ေ​န​တာ​ေ​ႀ​ကာ​င​့္​ပါ။ Cross Platform ေ​တြ​အတြက္လဲ​အကု​န​္း​ရွိ​ပါ​တ​ယ​္။ဒါ​ေ​တြ​ကေ​တာ့

WAMP ( Window , Apache ,MySQL ,PHP/Perl) For Windows
MAMP ( Mac , Apache, MySQL ,PHP/Perl ) For Mac
LAMP ( Linux , Apache ,MySQL ,PHP/Perl) For Linux တို့​ပဲ​ျ​​ဖ​စ္ပါတယ္။

ေနာက္တယ္ Platform အားလုံး​အ​တြက္ ​နာ​မယ္တစ္မ်ိဴး​​တ​ည​​္း​​နဲ့ အသုံး​​ျ​​ပု​လု​​ိ​​ရ​မ​ယ​​္ Webserver Software တစ္မ်ိ​ဴး​ရွိ​ပါ​တ​ယ​္။သူ​ကေ​တာ့ XAMPP (Cross Platform, Apache ,MySQL , PHP/Perl/Python) ပဲ​ျဖစ္ပါ​တယ္။ installing ကု​ိေ​တာ့ Window နဲ​႔ Mac အတြ​က​္ေ​တာ့ မျ​ပေ​တာ့​ပါ​ဘူး။ ကု​ိယ္တို​င​္ ႀ​ကိ​ဳး​စား​ႀ​က​ည​့္​ႀ​က​ပါ။ Linux မွာဆု​​ိ​​ရ​င​​္ေ​​တာ့ Ubuntu ထဲ​ကို LAMP ကို install လုပ္တာကု​ိျ​ပေ​ပး​ပါ​မ​ယ​္။

LAMP ကုိ Ubuntu မွာ install လုပ္ျပီး

Ubuntu မွာ install လုပ္​န​ည​​္း​​န​ည​​္း​မ်ိဴးမ်ိဴးရွိတဲ​အ​ထဲ​က ႏွစ္န​ည​​္းျ​​ပ​ေ​​ပး​ပါ​မ​ယ​​္။ႀ​​ကိ​​ဳ​က္တဲ့​န​ည​​္း​​ကု​​ိ ​အသုံး​​ျ​​ပဳ

install လုပ္နု​​ိ​င္​ပါ​တ​ယ​​္။ Screenshot နဲ​႔ေ​တာ့​မျ​ပေ​တာ့​ပါ​ဘူး။

နည္း 

Terminal (Ctrl + Alt + T)
sudo apt-get update
sudo apt-get install tasksel
sudo tasksel
LAMP ကို select လု​ပ​္ျ​ပီး OK ကု​​ိ​နို​ပ္​လု​​ိ​က္​ပါ။

နည္း 

Terminal (Ctrl + Alt + T)
sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2
sudo apt-get install php5
sudo apt-get install mysql-server

ဒါ​ဆု​ိ​ရ​င​္ေ​တာ့ Webserver local အေ​န​နဲ​႕ install လုပ္​လု​​ိ​ျပီး​သြားပါ​ျပီး။

Text Editor

Text Editor ေ​​တြ​က​လဲ အမ်ား​​ႀကီးရွိ​ပါ​တ​ယ​​္။ႀ​​ကိ​​ဳ​​က္နွစ္သက္ရာ​ကု​​ိ ​အသုံး​​ျ​​ပဳနုိင္​ပါ​တ​ယ​​္။ ဒီ​အ​တြက္ ေ​​ခါ​င​​္း​​စား စရာ​မ​လု​​ိ​​ပါ​ဘူး။

CHAPTER – 1

Start of PHP Programming Laguage

ဒီ​သင္ခန္းစာ မွာ​ေ​​တာ့ PHP ျပတ္သတ္တဲ့​ ္Rule ေတြရယ္ ​မွတ္​သာ​ထား​ရ​မဲ့ အရာ​​ေ​​တြ​ကု​​ိ ​ပဲ​​ေျ​​ပာ​​ျ​​ပီး​​ေ​​တာ့ PHP Programming Language ကု​ိ​စ​တ​င​့္ေ​ရး​သား​ႀ​ကေ​တာ့​မွာ​ျ​ဖစ္ပါ​တ​ယ​္။

PHP Syntax , Comment and file

PHP Syntax က​ယေဘူယ်အား​​ျ​​ဖ​င​​့္ေ​​တာ့  ႏွစ္မ်ိဴးရွိပါ​တ​ယ​​္။ ဒါ​​ေ​​တြ​က​ေ​​တာ့

 1. <?php // code here ?>

 2. <? //code here ?> တို​ပဲ​ျဖစ္ပါ​တ​ယ​​္။

ေနာက္ထပ္ ASP Language( <% //code here %> ) လို​မ်ိဴးနဲ့လဲေရးလုိရပါတယ္။ ဒါ​​ေ​​ပ့​မ​ယ​​့္​​သူ​က Webserver မွာန​ည​​္း​​န​ည​​္း​​သြား​ ေျ​​ပာ​င​​္း​​ရ​ပါ​​ေ​​သး​တ​ယ​​္။ သူ​ကု​​ိေ​​တာ့ PHP သမား​ ေ​​တြသိပ္​အ​သုံး​​ျ​​ပဳ​ ေ​​လ့​မ​ရွိ ပါ​ဘူး။ PHP file တွေ​ကို extension (.php) နဲ​႔​ဆုံး​ေ​လ့​ရွိ​ပါ​တ​ယ​္။ ဥပမာ – example.php။ အထက္မွာ သုံး​ထား​တဲ့( <?php //code here ?>) ရိုး​ရွင္း​တဲ့ PHP Syntax လေ​တစ္ခု​ျ​​ဖ​စ္​ပါ​တ​ယ​​္။အဲ့​ထဲ​က (//) ဆု​ိ​တာ​ကု​ိေ​တာ့ Comment ပါ။ Comment ဆို​တာ တကယ္​တန္ Program ကို Run တဲ့​အခါ အလုပ္မ​လု​ပ​္ေ​အာ​င​္ နဲ​႔ မွတ္ထား​စရာ​ေ​တြ​ရွိ​ရ​င​္ မွတ္ထား​ရေ​အာ​င​္ အသုံး​ျ​ပဳ​ပါ​တ​ယ​္။ေ​ရး​ပုံ​ေ​ရး​န​ည​္းေ​လ​က မွတ္သာခ်​င​္း​တဲ့ စာ​ေ​ႀ​ကာ​င​္း​ရဲ့​အေ​ရွ့​ဆုံး​မွာdouble backslashes(//) ထဲ့​ေ​ပး​လု​ိက္ရ​င​္ အဲ့​ဒီ​စာ​ေ​ႀ​ကာ​င​္း​အလုပ္မ​လု​ပ​္ေ​တာ့​ပါ​ဘူး။ စာ​ေ​ႀ​ကာ​င​္းေ​တြ မ်ား​ႀ​ကီး​ကု​ိ Comment မှတ်ချ​င်​တယ်​ဆု​​ိ​​ရ​င​​္ေ​​တာ့ (/* write comment here */) ပုံစံ​နဲ​ေ​ရး​လု​ိ​ရ​ပါ​တ​ယ​္။ ဒီ​ေ​လာက္ဆု​ိ PHP ရဲ​႕ Syntax, Comment နဲ​႔ file ကု​ိ​သိ​ေ​လာ​က​္ျ​ပီး​လု​ိ​ထင္ပါ​တ​ယ​္။ ေ​နာက္တစ္ခု​မွတ္စ​ရာ ရွိ​ပါ​ေ​သး​တ​ယ​္ အဲ့​ဒါ​ကေ​တာ့ PHP ရဲ​႕ statement အဆုံး​တု​​ိ​​င​​္း​​မွား semicolon(;) ထဲ့​ေ​ပး​ရ​ပါ​တ​ယ​္။ဥပမာ အေ​န​နဲ​႕ေ​တာ့​မျ​ပ ရေ​သး​ပါ​ဘူး။ေ​ရွး​ေ​ရာက္ရ​င​္ေ​တာ့ ျ​ပန္ရွ​င​္းေ​ပး​ပါ​မ​ယ္​္။

Using echo function in PHP

Echo function ဟာ PHP ရဲ့ built-in function တစ်​ခု​​ျ​​ဖ​စ်​ပါ​တ​ယ​​္။သူ​က​ဘာ​လု​ပ​​္ေ​​ပ​လဲ​ဆု​​ိေ​​တာ့ PHP Programming လူ​တွေ​ကို output အေန​နဲ​႔ ျ​မင္ရေ​အာ​င​္ျ​ပဳ​လု​ပ​္ေ​ပး​ပါ​တ​ယ​္။ဒါ​ဆု​ိ​ရ​င​္ ေ​ခါ​င​္း​စဥ္ထဲ​က ေ​ႀ​ကာ​င​္း အရာ​ေ​တြ​နဲ​႔ အခု​ေ​ခါ​င​္း​စဥ္က အေ​ႀ​ကာ​င​္း​ရာ​ေ​တြေ​ပါ​င​္းျ​ပီး PHP File တစ္ခု​ေ​လာက္တ​ည​္ေ​ဆာ​က​္ ႀ​က​ည​့္ ရေ​အာ​င​္။

ဥပမာ

<?php

// one line comment testin

/*

multi line comment testing

second line testing

*/

echo “PHP Syntax testing and echo function testing”;

?>

ဒါ​ဆု​ိ​ရ​င​္ PHP ရဲ့ အေ​ျ​ခ​ခံ​အႀ​က​ဆုံး code အ​န​ည​​္း​​ငယ်​ကု​​ိေ​​ရး​လု​​ိျ​​ပီး​သြား​ျ​​ပီး။PHP file တစ္ခု​ျ​ဖစ္သြား​ေ​အာင္ဖန္တီး​ဖု​ိ​႔​ပဲ က်န္ပါ​ေ​တာ့​တ​ယ​္။ အဲ့​ဒါ​ကို​ေ​တာ့ ေ​အာက္မွာ ေ​ခါ​င​္း​စ​ဥ​္ တစ္ခု​ေ​န​နဲ​႔ ေ​ရး​သြား​ပါ​မ​ယ​္။

Create PHP file and Location of root dictionary for our webserver ( local )

အေရွးမွာျပ​ထား​တဲ့​အတု​​ိ​​င​​္း PHP code ေ​​တြ​ကု​​ိ ​သ​င​​့္​​ရဲ့ Text Editor ​​မွာရုိက္လုိက္ပါ။ ျ​​ပီး​ရ​င​​္ start.php ဆု​ိျ​ပီး​ႀ​ကိ​ဳက္တဲ့​ေ​န​ရာ​မွာ save လု​ိက္ပါ။ ဒါ​ဆု​ိ PHP file တစ္​ခု​ကု​​ိ​​ဖ​န​​္း​​တီး​လု​​ိျ​​ပီး​သြား​​ျ​​ပီး။ သု​​ိေ​​ပ​မ​ယ​​့္ start.php ဆု​ိ​တာ​က run လု​​ိ​​မ​ရ​ေ​​သး​ဘူး။ ဘာ​လု​​ိ​​လဲ​ဆု​​ိေ​​တာ့ အ​ေ​​ရွ႕မွာ​ေျ​​ပာ​ခဲ့​အတိုင္း PHP က server-side langauge ျ​ဖစ္လု​ိ start.php ကို ကု​ိ​ယ​္​႔ Webserver ရဲ့ root dictionary ေအာက္ကုိေရာက္ေအာင္ေရြ႕ေပးရပါမယ္။

Webserver ရဲ့ root dictionary ဟာ server တစ္ခု​နဲ့​တစ္​ခု မ​တူ​တက္ပါ​ဘူး။ အခု​ ေ​​ရွးမွာေျပာခဲ့တဲ့ Webserver များ​ရဲ့ root dictionary ေ​​န​ရာ​​ေ​​တြကု​​ိေျ​​ပာ​​ျ​​ပ​ပါ​မ​ယ​​္။ WAMP ကု​​ိ​​သုံး​တဲ့​သူ​​ေ​​တြ​ဆု​​ိ C:wampwww ျ​ဖစ္ပါ​တ​ယ​္။ MAMP ကု​​ိ​​သုံး​တဲ့​သူ​​ေ​​တြေတာ့​​မ​သိ​ပါ​ဘူး(တစ္​ခါ​မွမ​သုံး​ဘူး​လို)LAMP ကု​​ိ​​သုံး​တဲ့​သူ ေတြဆို /var/www ျဖစ္​ပါ​တယ္(linux နဲ​႔ file system အရ အဲ့​​ေ​​န​ရာ​မွာ file ကို normal user အနေ​နဲ့ file ေ​​တြ manage ေ​​ကာ​င​​္းေ​​ကာ​င​​္း​​လုပ္လု​​ိ​​ရ​မွာမ​ဟုတ္ပါ​ဘူး။ဥပမာ – file ေ​​ဆာ​က္​လု​​ိ​​မ​ရ​ဘူး၊ ျ​​ဖတ္​လု​​ိ​​မ​ရ​ဘူး၊ ေ​​ပါ့ root account နဲ့​မွ ရ​ပါ​လိ​မ​့္​မ​ယ​္)

Webserver ရဲ့ root dictionary ကု​​ိ​​သိ​သြားျ​​​ပီး​ဆု​​ိ​​ရ​င​​္ေ​​တာ့ အဲ့​အ​ထဲ ကို​ခု​န​က တ​ည​​္ေ​​ဆာ​က္​ထား​တဲ့ PHP file ေ​လ start.php ကို root dictionary ေအာက္ကုိေရာက္သြားေအာင္​ေရြ႕လု​​ိ​က္​ပါ။

ျ​ပီး​သြား​ျ​ပီ​ဆု​ိလွွ်င္ ကု​ိယ္သြ​င​္း​ထား​တဲ့ webserver ကို start လုပ္လိုက္​ပါ။ ပြီး​ရ​င္Web Browser ကု​ိ ဖြ​င့္ပါ။ ထု​ိ​႕ေ​နာ​က​္ address bar မွာ ( localhost/start.php ) ဆု​ိျ​ပီး​ေ​ခ​ၚ​လု​ိက္ပါ။ Web Browser မွာ ( PHP Syntax testing and echo function testing ) ကြင္းစ ကြ​င​္း​ပိ​တ​္ စာ​တန​္းေ​လေ​ပ​ၚေ​နျ​ပီး​ဆု​ိ PHP ရဲ့ အေ​ျ​ခ​ခံ​အက်ဆုံး program တစ္​ခု​ဖ​န​​္း​​တီး​လု​​ိျ​​ပီး​သြား​ျ​​ပီး။ ေ​​နာ​က္ထ​ပ​​္ ေ​​ရွ႔​​ကု​​ိ ​ပု​​ိ​​င​​္း​​ပု​​ိ​​င​​္း​နို​င္နိုင္​နဲ​​႔​​သြားျခင္း​​တယ္​ဆု​​ိ​​ရ​င​​္ ​အခု​​ျ​​ပီး​သ​ည​​့္​​ထိ​ကု​​ိ ​နား​လ​ည​​္းျ​​ပီး​ ေ​​သ​ျခာသ​ေ​​ဘာ​​ေ​​ပါ​က​​္ေ​​န​မွ​ရ​ပါ​မ​ယ​​္။ ဒါ​မွ​ေ​​ရွ႔​​မွာအခက္မ​ရွိ​ဘဲ​နဲ​​႔ PHP Programmer တ​စ​္ေ​ယာ​က​္ျ​ဖစ္ဖု​ိ​႔ ဆ​က​္ေ​လ့​လာ​လု​ိ​ရ​မွာ​ပါ ။
(Enjoy Code)

7 thoughts on “PHP Tutorials For Beginner (Part -1 )

 1. ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ အကုိ..ဒီထက္မက ေအာင္ျမင္ပါေစ…သင္ခန္းစာကိုၾကည့္တာ နားလည္ပါတယ္….ေနာက္ထပ္သင္ခန္းစာေတြကလည္း ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါတယ္….

 2. ​ေက်းဇူးတင္ပါတယ္​ အစ္​ကို
  အရာရာ အဆင္​​ေျပပါ​ေစ
  ညီက ႐ြာက ဆို​ေတာ့
  အစ္​ကို တင္​သမ်ွ မမွီတာရယ္​
  လိုင္​းကလဲ အဆင္​မ​ေျပတာရယ္​​ေတြ ​ေျၾကာင္​့
  အစ္​ကို Pdf ထုတ္​ရင္​ တင္​​ေပးပါအံုး​ေနာ္​

  ​​ေလးစား​ေက်းဇူးတင္​လ်ွက္​

 3. အရမ္း ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္ ဆက္ျပီးတင္ေပးပါဦးဗ်

 4. Wedmaster ဖစ္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္
  English speaking တက္ထားသင့္တယ္လုိ႔ထင္တယ္ တတ္ထားေတာ့
  Wedsite အေၾကာင္းေလ့လာတဲ့ေနရာမွာ နားလည္ရလြယ္ကူပီး
  အေထာက္ကူျပဳမယ္ထင္တယ္ ကြၽန္ေတာ္က အသက္17 ပါ ကြၽန္ေတာ္စိတ္ဝင္စားတဲ့ IT
  ပိုင္းကို ကြၽမ္းက်င္ေအာင္
  အခုထဲ Eng speaking
  သင္တန္းတင္ပီး IT ပိုင္းကို
  ေလ့မယ္ဆိုရင္ ပိုအေထာက္ကူျပဳမယ္ထင္လို႔ထင္ပါတယ္။
  ဆရာ့အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ့္ကို
  Wedsite ေရးတဲ့အပိုင္းကိုကြၽမ္းက်င္တဲ့သူအဖစ္လမ္းၫြန္ေပးႏိုင္မယ္ထင္လို႔ပါ
  အားကိုးပါတယ္ဆရာ။

  ဆရာ့ရဲ႕ သင္ခန္းသစ္ေတြကိုလဲေစာင့္ေမ်ွာ္ေနပါတယ္။
  ကြၽန္ေတာ္တို႔လို လူငယ္ေတြအတြက္လဲ
  ေနာက္ထပ္ အသစ္ဆန္းသင္ခန္းစာေတြ
  တင္ႏိုင္ပါေစ ဆရာ
  ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆရာ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *