ဝဘ္ဆိုက္ ဒီဇိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈ

ဝဘ္ဆိုက္ ဒီဇိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈ

ဝဘ္ဆိုက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းဆိုသည္မွာ လူႀကီးမင္းတို႔၏ ဝဘ္ဆိုက္ပုံစံကို လူႀကီးမင္းတို႔အတြက္ အဆင္ေျပ/မေၿပ စစ္ေဆးနိုင္ရန္ ပုံခ်ည္းသက္သက္ ေရးဆြဲျပျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ဝဘ္ ဒီဇိုင္နာမွ ဒီဇိုင္း ဆြဲရာတြင္ ေနာက္ဆုံးေပၚ အေတြးအေခၚမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ေနာက္ဆုံးေပၚ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ လူႀကီးမင္းမ်ား စိတ္ေက်နပ္ေစရန္ အဓိကထား ေရးဆြဲေပးပါသည္။ (ဤအဆင့္တြင္ လူႀကီးမင္းတို႔ ကုမၸဏီ၏ လိုဂိုတံဆိပ္၊ ကုမၸဏီ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခ်ိဳ႕ ႏွင့္ ပုံအခ်ိဳ႕ကို ဒီဇိုင္းဆြဲရာတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ လူႀကီးမင္းတို႔ထံမွ ေတာင္းခံပါမည္။)

ျမန္မာ ဝဘ္ ဒီဇိုင္နာမွ ဒီဇိုင္းဆြဲရာတြင္ စီးပြားေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ဆြဲေသာ ဝဘ္ဆိုက္ႏွင့္ အလွအပ ဦးစားေပး ဆြဲေသာ ဝဘ္ဆိုက္ဟူ၍ ေခါင္းစဥ္ႏွစ္ခု ခြဲထားပါသည္။ စီးပြားေရး ဝဘ္ဆိုက္မ်ားကို သန႔္ရွင္းသပ္ရပ္စြာ ခင္းက်င္းျပသၿပီး အာ႐ုံၾကည္လင္ေစေသာ အေရာင္မ်ားကို သုံးကာ ေရးဆြဲပါသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တို႔သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ ေခါင္းရွုပ္စရာမ်ားကို စဥ္းစား ေျဖရွင္းရေလ့ရွိသည္။ ထိုလုပ္ငန္းရွင္တို႔မွ လူႀကီးမင္းတို႔ ကုမၸဏီ၏ ဝဘ္ဆိုက္ကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာေသာအခါ အေရာင္မ်ား ရွုပ္ေထြးေနပါက လွည့္ျပန္သြားမည္မွာ ၈၀%ခန႔္ ေသခ်ာပါသည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ စီးပြားေရး ဝဘ္ဆိုက္မ်ားကို သန႔္ရွင္းသပ္ရပ္စြာ ေရးဆြဲၿပီး အျမင္ၾကည္လင္ေစေသာ အေရာင္မ်ား သုံးရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အလွအပ ဦးစားေပး ဝဘ္ဆိုက္မ်ားကို ႐ုပ္ရွင္မင္းသား/ မင္းသမီး၊ ေမာ္ဒယ္လ္၊ အဆိုေတာ္၊ ဂီတ တီးဝိုင္းအဖြဲ႕၊ ဒီဇိုင္နာ ႏွင့္ အျခားေသာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕ စသည့္တို႔အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေရးဆြဲပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဝဘ္ဆိုက္မ်ားကို လူငယ္မ်ားမွ အဓိက ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရွုၾကပါသည္။ လူငယ္အမ်ားစုသည္ ေခါင္းရွုပ္စရာ နည္းသလို အလွအပလည္း ခုံမင္ေသာေၾကာင့္ အလွအပကို ဦးစားေပးကာ ေရးဆြဲရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ ဝဘ္ ဒီဇိုင္နာမွ အထက္ပါ အတိုင္း အၾကမ္းဖ်င္း သတ္မွတ္ထား ေသာ္လည္း ဝယ္ယူသူ လူႀကီးမင္းတို႔မွ မိမိတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ ဒီဇိုင္းကို လြပ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္နိုင္ပါသည္။ ဝယ္ယူသူမ်ား၏ စိတ္ခ်မ္းသာမႈသည္ ျမန္မာ ဝဘ္ ဒီဇိုင္နာ အတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး ျဖစ္ပါသည္။

(လူႀကီးမင္းတို႔မွ ဝဘ္ဆိုက္တြင္ ထည့္လိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔ၿပီးပါက ေသသပ္ က်နေသာ ဒီဇိုင္းဆြဲရန္ ျမန္မာ ဝဘ္ ဒီဇိုင္နာမွ (၃) ရက္သာ အခ်ိန္ ယူပါသည္။)