ဝဘ္ဆိုက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဝဘ္ဆိုက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အခ်ိန္သည္ တန္ဖိုးႀကီးလာသည္ႏွင့္အမၽွ လူသားတို႔သည္လည္း ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္မ်ားကို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရင္း လူတိုင္းအတြက္ အခ်ိန္သည္ အရွားပါးဆုံး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ မနက္မိုးလင္း မ်က္ႏွာသစ္သည္မွစ၍ ည အိပ္ရာဝင္သည္အထိ အခ်ိန္ကို ေခၽြတာၾကသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္အတူ ေငြကိုလည္း ေခၽြတာလာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္း ေလ့လာျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ လိုအပ္သည္မ်ားရယူျခင္း/ေပးပို႔ျခင္း၊ မိတ္ဖြဲ႕ျခင္း၊ ေစ်းကြက္ရွာျခင္း စသည္ စသည္တို႔ကို ေငြကုန္သက္သာၿပီး အခ်ိန္ ငါးမိနစ္မွ ဆယ္မိနစ္အတြင္း ၿပီးစီးနိုင္သည့္ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္၊ website မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ရရွိနိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား မဆုံးရွုံးရေလေအာင္ အင္တာနက္တြင္ မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္ website တစ္ခု ရွိထားရန္မွာ လိုအပ္သလို အေရးလည္း ႀကီးပါသည္။ ထို႔အျပင္ website ရွိထားေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို စားသုံးသူႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းကို အမီလိုက္နိုင္ေသာ လုပ္ငန္းအျဖင့္ အထင္ႀကီး ေလးစားျခင္း၊ ထိုေလးစားျခင္းေၾကာင့္ ပိုမိုယုံၾကည္ျခင္း၊ ထိုယုံၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတူလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ပိုမို အဆင္ေၿပ ေခ်ာေမြ႕ျခင္း၊ စသည့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားလည္း ရရွိနိုင္ပါေသးသည္။

ထိုေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးရန္ Myanmar Web Designer မွ လူႀကီးမင္းတို႔ထံ လာေရာက္ မိတ္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Myanmar Web Designer မွ

- website မရွိေသးေသာ လူႀကီးမင္းမ်ားအတြက္ website ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

- website ရွိၿပီးေသာ လူႀကီးမင္းမ်ားအတြက္ အႀကံေပး ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အင္တာနက္ေပၚရွိ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ website မ်ားထဲမွ လူႀကီးမင္းတို႔၏ website ကို အလြယ္တကူ ရွာေဖြနိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း (SEO ဝန္ေဆာင္မႈ) ႏွင့္ အျခားလစ္လပ္ေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။