မိတ္ဆက္

မိတ္ဆက္

Myanmar Web Designer မွ အရည္အေသြးျမင့္၊ ေစ်းႏွုန္းသင့္တင့္ၿပီး search engine မ်ားျဖင့္ ရွာေဖြရလြယ္ကူေသာ website မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးလၽွက္ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ website မ်ားမွာ software မ်ားမွ အလိုအေလၽွာက္ထုတ္ေပးေသာ ကုဒ္မ်ားျဖင့္ လြယ္လြယ္ ေရးထုတ္ထားေသာ website မ်ား မဟုတ္ပဲ၊ website အျမန္ႏွုန္း ျမင့္မားေစရန္၊ google, yahoo တို႔ကဲ့သို႔ search engine မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြရလြယ္ကူေစရန္ စသည္တို႔ အတြက္ လူအားျဖင့္ ကုဒ္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေရးသားထားေသာ website မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ Myanmar Web Designer မွ ေရးဆြဲေပးေသာ website မ်ားသည္ လူသုံးမ်ားေသာ browser (Google chrome, Mozilla Firefox, internet explorer, ...) မ်ားအားလုံးတြင္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ေရးဆြဲေပးပါသည္။

ျမန္မာ ဝဘ္ ဒီဇိုင္နာကို web design နယ္ပယ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေတြ႕အၾကဳံရွိေသာ web designer မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ သူတို႔သည္ website တစ္ခုကို အဓိကက်ၿပီး လူသုံးမ်ားေသာ browser မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ မည္သို႔ ေရးသားရမည္၊ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ ကိုက္ညီေစရန္ မည္သို႔ေရးသားရမည္၊ web standard ဆိုသည္မွာ မည္သည္ကို ဆိုလိုျခင္းႏွင့္ standard က်ေသာ code မ်ားကို မည္သို႔ေရးရမည္၊ စသည္မ်ားအျပင္ အေရာင္မ်ား၏ သေဘာတရားကို ေကာင္းမြန္စြာ သိရွိထား ေသာေၾကာင့္ ဝဘ္ဆိုက္ ေရးဆြဲရာတြင္ အသုံးျပဳသူ သို႔မဟုတ္ လာေရာက္ ၾကည့္ရွုသူမ်ား၏ အျမင္အာ႐ုံကို သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိေစရန္ ဦးစားေပးၿပီး လွပစြာ ေရးဆြဲနိုင္ၾကပါသည္။ သူတို႔သည္ ေလ့လာမႈႏွင့္ တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈမ်ားကို အစဥ္မပ်က္ ျပဳလုပ္လၽွက္ ရွိေသာေၾကာင့္ customers မ်ားကို စိတ္ေက်နပ္ေစလၽွက္ ရွိပါသည္။