အေျခခံ ဝဘ္ဆိုက္ ဗဟုသုတ

၁။ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ ဆိုသည္မွာ?

မိမိ ရိုက္သြင္းလိုက္ေသာ စကားလုံးကို အသုံးျပဳ၍ ထိုစကားလုံးႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ရရွိနိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အင္တာနက္ေပၚတြင္ ရွာေပးေသာ ကြန္ပ်ဴတာ လုပ္ငန္းစဥ္၊ သို႔မဟုတ္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ ပါေသာ ကြန္ပ်ဴတာ။

 

၂။ SEO/SEM ဆိုသည္မွာ?

SEO ဆိုသည္မွာ Search Engine Optimization ၏ အတိုေကာက္ ျဖစ္ၿပီး SEM ဆိုသည္မွာ Search Engine Marketing ၏ အတိုေကာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးသည္ သေဘာတရား အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အဓိပၸါယ္မွာလူသားတို႔သည္ တစ္စုံတစ္ရာကို သိခ်င္ၿပီဆိုပါက အင္တာနက္ေပၚတြင္ ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ သိခ်င္သည္ကို ရွာေဖြေလ့ရွိၾကသည္။ မိမိ ဝဘ္ဆိုက္၏ လိပ္စာကို လူတိုင္းသိနိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသားတို႔ ရွာေဖြရာတြင္ မိမိဝဘ္ဆိုက္ကို ေတြ႕ရွိ၊ သိရွိနိုင္ေအာင္ မိမိ ဝဘ္ဆိုက္ကို ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဝဘ္ဆိုက္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ မိမိတို႔၏ ဝဘ္ဆိုက္ကို အျခား ဝဘ္ဆိုက္မ်ားထက္ ေရွးဦးစြာ ေဖာ္ျပေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းကို SEO ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္သည္ဟု ေခၚပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ မိမိ၏ ဝဘ္ဆိုက္ကို ေရွးဦးစြာ ေဖာ္ျပေစေၾကာင့္ မိမိ ဝဘ္ဆိုက္ကို လူသိမ်ားလာ၍ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ နိုင္ျခင္းေၾကာင့္ SEM ဟုလည္း ေခၚျပန္ပါသည္။

 

၃။ ဒိုမိန္း ဆိုသည္မွာ?

ကြန္ပ်ဴတာ သို႔မဟုတ္ ကြန္ရက္ တစ္ခု၏ တည္ေနရာကို ညႊန္ျပေသာ (ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ) အင္တာနက္တြင္ သုံးေသာ လိပ္စာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထိုလိပ္စာမ်ားကို ထပ္တူညီျခင္း မရွိေစရန္ စီမံ ခန႔္ခြဲထားသည္။ ဥပမာ လိပ္စာ - www.myanmarwebdesigner.com.

 

၄။ Flash ဆိုသည္မွာ?

Adobe ကုမၸဏီ အဖြဲ႕အစည္းမွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဝဘ္ဆိုက္ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ နည္းပညာ သို႔မဟုတ္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ။ ၎ျဖင့္ အသံ၊ ဗီဒီယို၊ လွုပ္ရွားမႈ စသည္တို႔ကို ေပါင္းစပ္ၿပီး ဖန္းတီးၿပီး ဝဘ္ဆိုက္တြင္ ထည့္သြင္းနိုင္ေသာ ပုံစံျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေပးနိုင္သည္။

 

၅။ JavaScript ဆိုသည္မွာ?

ကြန္ပ်ဳတာ အစီအစဥ္ေရးေသာ ဘာသာရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၎ျဖင့္ ဝဘ္ဆိုက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ လွုပ္ရွားမႈမ်ား ထည့္သြင္းနိုင္ၿပီး၊ ဝဘ္ဆိုက္ ဝန္ေဆာင္မႈ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အသုံးျပဳၾကသည္။