ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈ

ဒီဇိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈ

ပုံႏွိပ္ ဒီဇိုင္းတြင္ ေၾကာ္ျငာ ဒီဇိုင္း၊ လိပ္စာကဒ္၊ လက္ကမ္း ေၾကာ္ျငာ၊ စာအုပ္ မ်က္ႏွာဖုံး ဒီဇိုင္း ႏွင့္ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝမည့္ မည့္သည့္ ဒီဇိုင္းမဆို ပါဝင္ပါသည္။

ေၾကာ္ျငာဘုတ္ တြင္ ေၾကာ္ျငာရန္ သို႔မဟုတ္ မဂၢဇင္း ႏွင့္ စာေစာင္ မ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာရန္ စသည့္ ေၾကာ္ျငာ ဒီဇိုင္းမ်ားကို အခ်ိန္တို အတြင္း အေရာင္ညီညြတ္ လွပၿပီး၊ ခင္းက်င္း ျပသမႈ ေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ ဖတ္ရ လြယ္ကူေအာင္ ေရးဆြဲ ေပးေသာေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို႔၏ ေၾကာ္ျငာကို တစ္ခ်က္ ၾကည့္႐ုံမၽွျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို႔၏ ကုမၸဏီ အမည္၊ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ တို႔ကို မွတ္မိေစပါသည္။