အင္တာနက္ ေၾကာ္ျငာ

အင္တာနက္ ေၾကာ္ျငာ

အခ်က္အလက္မ်ား ျပဳစုေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္အား ၀၉ ၄၃၁ ၃၃၈၄၃ သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။