အင္တာနက္ ေၾကာ္ျငာ

အင္တာနက္ ေၾကာ္ျငာ

Google ေၾကာ္ျငာ

မိမိလုပ္ငန္းနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ စကားစု ေတြနဲ႔ ရွာလုိက္ရင္ က္ိုယ့္ရဲ႕ website ကို Google ရဲ႕ ပထမစာမ်က္ႏွာ ေၾကာ္ျငာက႑ မွာ ျပေပးထားမွာျဖစ္ျပီး ေၾကာ္ျငာေပၚမွာ ကလစ္ႏွိပ္မွသာ ပိုက္ဆံေပးရမည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

Facebook ေၾကာ္ျငာ

Facebook page ကေတာ့ ကိုယ့္လုပ္ငန္းကို လူအမ်ားေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျပီး Facebook ေၾကာ္ျငာကေတာ့ မိမိထုတ္ကုန္နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ရွာေနတဲ့လူေတြကို ကိုယ့္ဆီေရာက္ေအာင္ လုပ္ေပးတာပါ။