လိုဂိုဒီဇုိင္း ဝန္ေဆာင္မႈ

လိုဂို ေရးဆြဲျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ

ကုမၸဏီ အမွတ္ တံဆိပ္၊ အဖြဲ႕ အစည္း တစ္ခုခု၏ အမွတ္ တံဆိပ္၊ အသင္း ကိုယ္စားျပဳ သေကၤတ စသည္တို႔ကို ရွင္းလင္း၊ အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ျမန္မာ ဝဘ္ ဒီဇိုင္နာမွ ေရးဆြဲေပးလၽွက္ ရွိပါသည္။

MWD မွေရးဆြဲေပးၿပီးေသာ လုိဂုိအခ်ဳိ႕