ဝဘ္ဆိုက္ အထုပ္အပုိးႏွင့္ ေစ်းႏွုန္း

ဝဘ္ဆိုက္ အမ်ိဳးအစားအားလံုးတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္။
 • ဒုိမိန္း (၁) ခု
 • Google တြင္ရွာေဖြႏိုင္ေသာ SEO
 • အကန္႔အသတ္မရွိ ဝဘ္ဆိုက္ သိုေလွာင္ပမာဏ
 • အကန္႔အသတ္မရွိ ေဒတာပို႔လႊတ္ႏႈန္း
 • ရံုးခန္းတည္ေနရာျပ google ေျမပံု
 • ဝင္ၾကည္႔သူတို႔၏ အခ်က္အလက္ျပ အေကာင္႔
 • Social Network မ်ားႏွင္႔ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
 • Website icon ထည့္သြင္းျခင္း
 • ဝဘ္ဆုိက္အရည္အေသြး စစ္ေဆးျခင္း
 • Device အားလုံး၊ Browser အားလုံးျဖင့္ စစ္ေဆးေပးျခင္း
 • Website Backup ထားရွိျခင္း
 • ဝက္ဆုိက္ဒီုဇုိင္း ၃ခုမွ ၅ခုဆြဲေပးျခင္း
Download ယူရန္ ( .pdf )အေျခခံအထုပ္အပိုးေပါင္းစပ္အထုပ္အပိုးအထူးအထုပ္အပိုးဝင္ေငြရအထုပ္အပိုး
စာမ်က္ႏွာ၁၀ မ်က္ႏွာအထိ၃၀ မ်က္ႏွာအထိကန္႔သတ္မထားပါကန္႔သတ္မထားပါ
ဝဘ္ေမးလ္၄ ခု၈ ခု၁၂ ခု၁၂ ခု
CMS ထည္႔သြင္းျခင္း :ေပါင္းထည့္ႏိုင္
ဝဘ္ဆိုက္ အသံုးျပဳနည္း :CMS ျဖင့္သာ
Responsive ဒီဇိုင္း :
ဒီဇိုင္းျပင္ဆင္ျခင္း :
ျမန္ႏႈန္းျမင္႔ ဝဘ္ဆိုက္ :--
ဆက္သြယ္ရန္ ပံုစံ :အေျခခံအထူးအထူးအထူး
SEO :အေျခခံအေျခခံအေျခခံအထူး
အခမဲ႔ ေဒတာျပင္ဆင္ေပးျခင္း :တစ္ႏွစ္ ၄ ၾကိမ္တစ္ႏွစ္ ၈ ၾကိမ္တစ္ႏွစ္ ၁၂ ၾကိမ္တစ္ႏွစ္ ၁၂ ၾကိမ္
ပထမႏွစ္ ေစ်းႏႈန္း :
ႏွစ္စဥ္ေၾကး :

မွတ္ခ်က္: ေဖာ္ျပပါ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ကုန္သြယ္ခြန္ ၅% မပါ၀င္ေသးပါ။