ဝဘ္ဆိုက္ အထုပ္အပုိးႏွင့္ ေစ်းႏွုန္း

ဝဘ္ဆိုက္ အမ်ိဳးအစားအားလံုးတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္။

 • ဒုိမိန္း (၁) ခု
 • Google တြင္ရွာေဖြႏိုင္ေသာ SEO
 • အကန္႔အသတ္မရွိ ဝဘ္ဆိုက္ သိုေလွာင္ပမာဏ
 • အကန္႔အသတ္မရွိ ေဒတာပို႔လႊတ္ႏႈန္း
 • ရံုးခန္းတည္ေနရာျပ google ေျမပံု
 • ဝင္ၾကည္႔သူတို႔၏ အခ်က္အလက္ျပ အေကာင္႔
 • Social Network မ်ားႏွင္႔ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
 • Website icon ထည့္သြင္းျခင္း
 • ဝဘ္ဆုိက္အရည္အေသြး စစ္ေဆးျခင္း
 • Device အားလုံး၊ Browser အားလုံးျဖင့္ စစ္ေဆးေပးျခင္း
 • Website Backup ထားရွိျခင္း
 • ဝက္ဆုိက္ဒီုဇုိင္း ၃ခုမွ ၅ခုဆြဲေပးျခင္း

 ေဒါင္းလုပ္ယူရန္ ( .pdf )
၁ မ်က္ႏွာအထုပ္အပိုး အေျခခံအထုပ္အပိုး ေပါင္းစပ္အထုပ္အပိုး အထူးအထုပ္အပိုး ဝင္ေငြရအထုပ္အပိုး
စာမ်က္ႏွာ ၁ မ်က္ႏွာ ၁၀ မ်က္ႏွာအထိ ၃၀ မ်က္ႏွာအထိ ကန္႔သတ္မထားပါ ကန္႔သတ္မထားပါ
ဝဘ္ေမးလ္ ၁ ခု ၃ ခု ၅ ခု ၈ ခု ၈ ခု
CMS ထည္႔သြင္းျခင္း : - ေပါင္းထည့္ႏိုင္
ဝဘ္ဆိုက္ အသံုးျပဳနည္း : - -
Responsive ဒီဇိုင္း :
ဒီဇိုင္းျပင္ဆင္ျခင္း : - -
ျမန္ႏႈန္းျမင္႔ ဝဘ္ဆိုက္ : - - -
ဆက္သြယ္ရန္ ပံုစံ : - အေျခခံ အထူး အထူး အထူး
SEO အထူး : - - - -
MWD FB တြင္ေၾကာ္ျငာျခင္း : - - -
အခမဲ႔ ေဒတာျပင္ဆင္ေပးျခင္း : တစ္ႏွစ္ ၁ ၾကိမ္ တစ္ႏွစ္ ၄ ၾကိမ္ တစ္ႏွစ္ ၈ ၾကိမ္ တစ္ႏွစ္ ၁၂ ၾကိမ္ တစ္ႏွစ္ ၁၂ ၾကိမ္
ပထမႏွစ္ ေစ်းႏႈန္း : ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္
၁၃၅,၀၀၀ က်ပ္
၃၉၅,၀၀၀ က်ပ္
၃၅၅,၅၀၀ က်ပ္
၆၄၅,၀၀၀ က်ပ္
၅၈၀,၅၀၀ က်ပ္
၈၉၅,၀၀၀ က်ပ္
၈၀၅,၅၀၀ က်ပ္
၁,၆၄၅,၀၀၀ က်ပ္
၁,၄၈၀,၅၀၀ က်ပ္
ႏွစ္စဥ္ေၾကး : ၉၅,၀၀၀ က်ပ္ ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္ ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္ ၉၅,၀၀၀ က်ပ္ ၉၅,၀၀၀ က်ပ္

သၾကၤန္ အထူး ၁၀% ေလွ်ာ့ေစ်း (ဧၿပီ ၃၀ ရက္အထိသာ)

မွတ္ခ်က္: ေဖာ္ျပပါ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ကုန္သြယ္ခြန္ ၅% မပါ၀င္ေသးပါ။