ဝဘ္ဆိုက္ရွိျခင္း၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား

၁။ ပုံႏွိပ္ ေၾကာ္ျငာျခင္းထက္ မ်ားစြာ ေစ်းႏွုန္း သက္သာျခင္း

အင္တာနက္သည္ ပုံႏွိပ္ ေၾကာ္ျငာျခင္းႏွင့္ မ်ားစြာ ကြာျခားပါသည္။ အင္တာနက္တြင္ ဝဘ္ဆိုက္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ လူႀကီးမင္း၏ လုပ္ငန္းကို ေစ်းႏွုန္းသက္သာၿပီး အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေၾကာ္ျငာနိုင္ပါသည္။ မိမိ ဝဘ္ဆိုက္ အတြင္းရွိ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း မိမိကိုယ္တိုင္ ျပင္နိုင္၊ ေျပာင္းလဲနိုင္ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္ ဝဘ္ဆိုက္ ရွိသည့္အတြက္ လူႀကီးမင္း၏ ကုန္ပစၥည္းကို ၾကည့္ရွုသူ မ်ားျပားလာေစပါသည္။

ကုန္က်စရိတ္ မ်ားေသာ ပုံႏွိပ္ မီဒီယာမ်ားတြင္ အတိုခ်ဳံး ေရးသားျခင္းျဖင့္ ပုံႏွိပ္ခႏွင့္ စာရြက္ဖိုး သက္သာ ေစပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစာရြက္ေပၚတြင္ မိမိတို႔၏ ဝဘ္ဆိုက္လိပ္စာကို ထည့္သြင္းေပးပါက ဝယ္ယူသူမ်ားမွ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လူႀကီးမင္းတို႔၏ ဝဘ္ဆိုက္တြင္ လာေရာက္ ဖတ္ရွုနိုင္ေသာေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို႔၏ ေၾကာ္ျငာ ပိုမို ထိေရာက္နိုင္ပါသည္။

၂။ ေစ်းကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း

အင္တာနက္သည္ အႀကီးမားဆုံး အတားအဆီး ျဖစ္ေသာ နယ္ေၿမ ကြာျခားမႈကို ေက်ာ္လြန္နိုင္ၿပီး လူႀကီးမင္း၏ ဝယ္ယူသူမ်ားသည္ မည္သည့္နိုင္ငံကမဆို အင္တာနက္ရွိပါက လူႀကီးမင္း၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္ ေလ့လာနိုင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤနည္းအားျဖင့္ ေစ်းကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္နိုင္ပါသည္။

၃။ ၂၄ ၇ ၃၆၅

၂၄ ၇ ၃၆၅ ဆိုသည္မွာ ဝဘ္ဆိုက္ ရွိျခင္းျဖင့္ လူႀကီးမင္း၏ လုပ္ငန္းသည္ ပိတ္ခ်ိန္မရွိ ၂၄ နာရီ တစ္ပတ္ ၃၆၅ ရက္ လုံးလုံး လည္ပတ္ေနနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အမ်ိဳးသား ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ယေန႔႐ုံးပိတ္သည္ ဆိုေသာ စာသား အစား "သိလိုေသာ အခ်က္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ ဝဘ္ဆိုက္သို႔ ဝင္ေရာက္ေလ့လာပါ" ဆိုေသာ စာသားနဲ႔ မိမိ၏ ဝဘ္ဆိုက္လိပ္စာကို ထည့္ေပးျခင္းျဖင့္ လူႀကီးမင္း၏ လုပ္ငန္းမွာ အခ်ိန္ျပည့္ လည္ပတ္နိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဝယ္ယူသူမ်ားကို ဆုံးရွုံးျခင္းမွလည္း ကင္းေဝးေစပါသည္။

၄။ ယုံၾကည္မႈ တိုးျမင့္ေစျခင္း

ဝဘ္ဆိုက္ တစ္ခုသည္ လူႀကီးမင္း၏ အေၾကာင္းႏွင့္ လူႀကီးမင္းသည္ ဝယ္ယူသူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈ၊ စိတ္ခ်မႈ တို႔ႏွင့္ ထိုက္တန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခြင့္ကို ေပးပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္ လူအမ်ားစုသည္ တစ္စုံတစ္ရာကို မဝယ္ယူမီ သူတို႔ ကုန္က်မည့္တန္ဖိုးမွာ ထိုက္တန္၊ မထိုက္တန္ ႏွင့္ အလိမ္အညာ မခံရေစရန္ ထိုကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္းကို အင္တာနက္တြင္ ႀကိဳတင္ေလ့လာေသာ အေလ့အထ ရွိလာၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အင္တာနက္သည္ သဘာဝက်ေသာ ေစ်းကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း ကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးေစပါသည္၊ လူႀကီးမင္း၏ ဝဘ္ဆိုက္သို႔ လာေရာက္ ေလာ့လာသူမ်ားမွ လူႀကီးမင္း ကုမၸဏီ၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို တစ္ဆင့္ျပန္လည္ မၽွေဝပါက ေလ့လာသူမ်ားမွ ခ်ဲ႕ထြင္ေပးေသာ ေစ်းကြက္ကိုလည္း ရရွိ ခံစားနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၅။ လူႀကီးမင္း၏ ႐ုံးခန္းတည္ေနရာကို ရွာေဖြရ လြယ္ကူေစျခင္း

ပုံမွန္ လိပ္စာတစ္ခုကို ရွာေဖြရာတြင္ လမ္းမွားျခင္း၊ သြားလာရ ခက္ခဲျခင္း၊ ရွာေဖြရ ခက္ခဲျခင္း တို႔သည္ ဝယ္ယူသူမ်ားကို စိတ္ပ်က္ေစပါသည္။ ဝဘ္ဆိုက္ ရွိျခင္းအားျဖင့္ လူႀကီးမင္း၏ ဝဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ လမ္းနံပါတ္မ်ားႏွင့္ အမွတ္အသားမ်ား ပါေသာ လမ္းညႊန္ေျမပုံ ထည့္သြင္းေပးထားျခင္းျဖင့္ ဝယ္ယူသူမ်ားမွ ႐ုံးသို႔လာေရာက္သည့္အခါ ထိုေျမပုံကို စာရြက္ေပၚတြင္ print ထုတ္၍ ရွာေဖြနိုင္ေသာေၾကာင့္ လူႀကီးမင္း၏ ႐ုံးခန္းကို အလြယ္တကူ ရွာေတြ႕ေစနိုင္ပါသည္။

လူႀကီးမင္း၏ ႐ုံးခန္း ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ အခါတြင္လည္း ဖုန္းလမ္းညႊန္ႏွင့္ အျခားအရာမ်ားကို ေစာင့္ဆိုင္းရျခင္းေၾကာင့္ ဝယ္ယူသူမ်ားအား လက္လႊတ္ဆုံးရွုံးရနိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဝဘ္ဆိုက္သည္ ေျပာင္းလဲရ လြယ္ကူေသာေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ ဝဘ္ဆိုက္ ရွိပါက လူႀကီးမင္း၏ ႐ုံးလိပ္စာႏွင့္ အျခား ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဝဘ္ဆိုက္တြင္ အလြယ္တကူ လူႀကီးမင္းကိုယ္တိုင္ ေျပာင္းလဲနိုင္ေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီ၏ ဝယ္ယူ အားေပးသူမ်ားကို ဆု႔းရွုံးျခင္းမွ ကင္းေဝးေစပါသည္။

၆။ လုပ္ငန္း ႀကီးထြားရန္ အခြင့္အလမ္း

လူႀကီးမင္း၏ ဝဘ္ဆိုက္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လူႀကီးမင္း၏ ကုမၸဏီ အေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ရရွိနိုင္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားကို သိရွိနိုင္သည့္အတြက္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚရာေရာက္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီ ႀကီးထြားရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ကိုလည္း ရရွိေစနိုင္ပါသည္။